Art Et Service

W poniższym linku jest program do usuwania robaka z twoich urządzeń w sieci

 sshScripti.7z


Sktrypt do przekierowania portu do hosta bez ustawionego gatewaya wewnątrz sieci (port triggering);


export IPEXTERNALHOST=
export IPINTERNALGATEWAY=192.168.1.1
export IPINTERNALHOST=192.168.1.2

iptables -t nat -I POSTROUTING -s ${IPEXTERNALHOST} -o br0 -j SNAT --to ${IPINTERNALGATEWAY}
iptables -I FORWARD -s ${IPEXTERNALHOST} -o br0 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i ppp0 -s ${IPEXTERNALHOST} -j DNAT --to-destination ${IPINTERNALHOST}:80